Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van VD Wiel Optiek Oogzorgcentrum Ede B.V.. Bij VD Wiel Optiek Oogzorgcentrum Ede B.V. verwerken we persoonsgegevens voor onder meer een goede zorg- en dienstverlening. In deze verklaring beschrijven wij hoe we deze persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen. Ook kunt u nalezen wat uw rechten zijn rond (de verwerking van) uw persoonsgegevens en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact met ons kunt opnemen.  

Bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen wij aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en andere relevante wetgeving, zoals die over de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze zorg, dienstverlening, met ons samenwerkt, voor ons werkt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:
 • cliënten/patiënten
 • wettelijk vertegenwoordigers van cliënten/patiënten, begeleiders
 • medewerkers, opdrachtnemers, stagiaires en sollicitanten
 • andere zorgverleners
 • gegevens van personen (werkzaam voor overige partijen) met wie wij samenwerken
 • leveranciers
 • bezoekers van onze website
 • personen die met ons contact opnemen/communiceren
 

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden, voor zover noodzakelijk is voor het doel van de verwerking:
 • NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen
 • geslacht
 • geboortedatum en geboortejaar
 • verzekeringsgegevens
 • gegevens omtrent de gezondheid (alle gegevens die nodig zijn voor de zorgverlening, zoals onderzoek, behandeling, beleid)
 • financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • BSN-nummer (in geval van zorg)
 • KP-nummer
 • IP-adressen en gegevens van devices (pc, tablet, laptop, smartphone, etc.)
 • gegevens met betrekking tot het bezoek van onze website
 • camerabeelden (in verband met uw en onze veiligheid)
 

Bij de verwerking van de zogenoemde bijzondere en andere gevoelige gegevens,  voldoen wij aan de aanvullende eisen, die de AVG en UAVG en andere wetgeving stellen:
 • gegevens omtrent de gezondheid (alle gegevens die nodig zijn voor de zorgverlening, zoals onderzoek, behandeling, beleid)
 • BSN-nummer (in geval van zorg)
 • financiële gegevens
 • verzekeringsgegevens
 • camerabeelden (in verband met uw en onze veiligheid)
 

Verwerking gegevens van personen jonger dan 16 anders dan voor zorg: Wij hebben niet de intentie zonder toestemming persoonsgegevens te verwerken van personen jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming deze persoonsgegevens verwerken, neem dan alstublieft contact met ons op.

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken


Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • leveren van goede optometrische zorg, met name ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst
 • uitwisselen van persoonsgegevens met andere zorgverleners binnen VD Wiel Optiek & Oogzorgcentrum Ede B.V. of zorgverleners buiten de praktijk, zoals de huisarts of oogarts
 • bijhouden en archiveren van uw patiëntendossier
 • nakomen van contractuele afspraken, zoals de uitvoering van een behandelingsovereenkomst
 • werven en behouden van goede medewerkers
 • onderhouden van contact
 • voldoen aan wet- en regelgeving
 • verrichten van werkzaamheden waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben.
 • voor het intern melden en onderzoeken van incidenten volgens de wettelijk voorgeschreven procedure
 

Om u de beste zorg en dienstverlening te bieden, werken wij continu aan onze kwaliteit. Voor die doeleinden maken we soms gebruiken van gegevens uit patiëntendossiers. Bijvoorbeeld voor kwaliteitsvisitatie, intercollegiale toetsing, supervisie of opleidingsdoeleinden. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden kunt u dat aan ons kenbaar maken. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering.  

Wij laten ten aanzien van u geen besluiten nemen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

De basis waarop wij persoonsgegevens verwerken


Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
 • de uitvoering van een (behandelings)overeenkomst
 • uw gegeven toestemming (of die van uw wettelijk vertegenwoordiger)
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • de bescherming van vitale belangen van patiënten en anderen
 • de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder ook onze efficiënte bedrijfsvoering en effectieve communicatie is te vatten

Bewaartermijn


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het verlenen van onze zorg, dienstverlening en voor het bereiken van andere doelen die in deze privacyverklaring beschreven zijn. Of zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Medische gegevens bewaren wij in elk geval 20 jaar na de laatste wijziging in uw dossier, zoals de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst ons dat verplicht.

Integriteit en vertrouwelijkheid


VD Wiel Optiek & Oogzorgcentrum Ede B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht (contractueel of vanuit beroepsgeheim) en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Beveiliging


Wij treffen organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen inbreuk door derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging, vertrouwelijkheid en naleving van wettelijke plichten. VD Wiel Optiek & Oogzorgcentrum Ede B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als het ondanks onze maatregelen toch mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkene (patiënt of andere betrokkene).

Delen van persoonsgegevens met derden


Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken als:
 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven
 • het noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele afspraken, zoals de uitvoering van de behandelingsovereenkomst binnen VD Wiel Optiek & Oogzorgcentrum Ede B.V.
 • het verplicht is door een rechterlijke uitspraak of wet- en regelgeving
 • het noodzakelijk is om de vitale belangen van patiënten en anderen te beschermen
 • het noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen
 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens in elk geval verstrekken:
 • toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • indien van toepassing, zorgverzekeraars
 • hostingpartijen en softwareleveranciers
 • betaaldienstverleners en bezorgdiensten
 • financieel administrateurs en accountants
 • derden met wie wij samenwerken en overleg voeren in het kader van een goede en efficiënte bedrijfsvoering of de overname en overdracht daarvan


Wij sluiten met de derden die in opdracht van ons gegevens verwerken schriftelijke overeenkomsten om de naleving van de privacywetgeving te borgen.

Uw rechten over (de verwerking van) uw persoonsgegevens


 • U heeft recht op inzage in uw gegevens of een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Soms kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.
 • Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen of te laten verwijderen. Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld het patiëntendossier voor 20 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar).
 • Ook hebt u het recht om ons te verzoeken gegevens aan te vullen.
 • U mag ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, over te dragen aan u of anderen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als gegevens met uw toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.


Voor meer informatie uw rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Let op: Als u de door ons verzochte persoonsgegevens niet wilt verstrekken of persoonsgegevens wilt wissen, kunnen wij mogelijk de beoogde doelen van de verwerking niet behalen. Als u van ons zorg ontvangt, dan kunnen we u misschien niet behandelen. Bespreek dit altijd met uw optometrist.  

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan verzoeken wij u bij voorkeur direct contact op te nemen met uw behandelend optometrist, of met onze privacymedewerker Dennis van der Wiel. Onze privacymedewerker zal uw verzoek altijd afstemmen met de betrokken medewerker.

Wij streven ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Aan het afhandelen van uw verzoek zijn voor u geen kosten verbonden, behalve als een verzoek onredelijk is. Wij zijn niet verplicht om aan elk verzoek te voldoen.

Cookies en website


In de cookieverklaring staat vermeld van welk type cookies onze website gebruik maakt. Onze cookieverklaring en privacy verklaring zijn niet van toepassing op websites van derden die u via een link op onze website bezoekt.

Klachten


Als u klachten of complimenten heeft over de manier waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze privacymedewerker Dennis van der Wiel. Wij zullen uw klacht zo snel en zo goed mogelijk behandelen. Mocht u er met onze privacymedewerker niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

VD Wiel Optiek & Oogzorgcentrum Ede B.V.
Telefoonweg 212
6711 NB EDE
vdwoptiek.nl

Bellen:
Email:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.